Zasady i warunki

 

Zasady i warunki

Ogólne Warunki Sprzedaży dla sklepu internetowego shoppl.ecoenergypoint.com

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Eco Energy Point spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621127, posługującą się numerem NIP PL6762508450 i REGON 364606723, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym shoppl.EcoEnergyPoint.com, zwanym dalej Klientem, a Eco Energy Point sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Eco Energy Point.com. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Eco Energy Point sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego shoppl.ecoenergypoint.com.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym shoppl.ecoenergypoint.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego shoppl.ecoenergypoint.com wyrażone są w Euro lub Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego shoppl.ecoenergypoint.com.

6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 1. przedpłata przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy
 2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 3. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie partnerów,
 4. poprzez serwis CreditPay – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu CreditPay,
   

​7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

9. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Eco Energy Point sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Eco Energy Point sp. z o.o., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków lub elektronicznie na adres biuropl@EcoEnergyPoint.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Eco Energy Point sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej  http://shoppl.ecoenergypoint.com/pl/regist/r1 i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

 1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym shoppl.EcoEnergyPoint.com,
 2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
 3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, ,
 4. prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,


3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

 1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Eco Energy Point i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
  -  realizacji umowy przez Sprzedającego,
  -  informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy shoppl.EcoEnergyPoint.com,
 2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego shoppl.EcoEnergyPoint.com,
 3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.


6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Eco Energy Point. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu Eco Energy Point z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu Eco Energy Point.

8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej shoppl.EcoEnergyPoint.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania.

9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

11. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 11 rozdział II niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym shoppl.EcoEnergyPoint.com realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy zagraniczne na miarę możliwości realizujemy przez partnerów w danym kraju.

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów firmy InPost sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html).
Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia.

3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie shoppl.EcoEnergyPoint.com.

4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym biuropl@ecoenergypoint.com (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym biuropl@ecoenergypoint.com (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

9. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego InPost sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

 1. wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu InPost,
 2. umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
 3. zgłoszenie tego faktu do Eco Energy Point w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny (zgłoszenie reklamacji), a także do InPost sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).


11. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy InPost sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez InPost sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do Eco Energy Point za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.

12. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Eco Energy Point sp. z o.o. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Eco Energy Point (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Eco Energy Point umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuropl@EcoEnergyPoint.com.

2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Eco Energy Point informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VI. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.

4. Reklamowany towar należy dostarczyć pod adres wskazany przez Sprzedającego, ze względu na charakter towaru, jego różnorodność, mogą one być różne w zależności od rodzaju danego towaru.

5. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Serwis Sprzedawcy jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

6. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje mailowo dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

8. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego, o ile strony nie ustalą między sobą innej formy.

9. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

10. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

11. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

12. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
smart foreash